card

 Алсын хараа: Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болж, иргэддээ шударга, шуурхай, ил тод, нээлттэй үйлчилж, сумаа МОНГОЛ УЛСЫН ЖИШИГ СУМ болгон хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

Эрхэм зорилго: Хууль тогтоомж, төрийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэн сумынхаа хөгжил цэцэглэлтийн төлөө сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, шадар туслагч нь байхад оршино.

Стратегийн зорилт 1.

Орон нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого, шийдвэр, удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, үйл ажиллагааны ил тод байдал, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэн бүрт хүрсэн шуурхай үйлчилгээг бий болгох

Стратегийн зорилт 2.

Хүний хөгжлийг дэмжсэн улс орон нутгийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар хүний хөгжлийг бүх талаар дэмжих

Стратегийн зорилт 3.

Сумын хөгжлийн хэтийн бодлогыг оновчтой төлөвлөн хэрэгжүүлж, эдийн засаг, дэд бүтцийн зохистой харьцааг бий болгох замаар орон нутгийн хөгжлийг хангах

Стратегийн зорилт 4.

Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг ханган хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх замаар иргэдийн амьдрах эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэх

Стратегийн зорилт 5.

Авлигын эсрэг хууль, Батлах хамгаалах, Гамшгаас хамгаалах тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангах төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг хангах

Үнэт зүйл: Бид төрийн үйлчилгээг эрхэмлэн ажиллахдаа хүндэтгэл, хариуцлага, ёс зүй, хамтын зүтгэл гэсэн үнэт зүйлсийг мөрдөнө.

Байгууллагын хаяг: Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын 5-р баг , Онгон , Их монгол хороолол 102 тоот

Харилцах утас: 70323739, 70323738

Шуудангийн хаяг: Burd@ov.gov.mn

Олон нийттэй харилцах нийгмийн сүлжээ: Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын албан ёсны пейж хуудас

Нутгийн захиргаа

Сум, багийн нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг сум, багийн Засаг дарга нар хэрэгжүүлдэг. Монгол улсын Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1-д “Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга нь тухайн нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Засаг төрийн төлөөлөгч мөн” гэж тодорхойлжээ. Үүнээс үзвэл: Засаг дарга гэдэг бол нутгийн захиргааны байгууллага юм. Түүний ажлын алба нь Монгол улсын Үндсэн хуулинд зааснаар Тамгын газар юм.

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь орон тооны 20 ажилтан, албан хаагчидтай бөгөөд Тамгын газар, нутгийн захиргааны зардлыг орон нутгийн төсвөөс, нийгмийн халамж, даатгалын ажилтан, татвар,улсын бүртгэл,мал эмнэлэг, цагдаа, ус цаг уурын станцын  9 ажилтанууд байгууллагын босоо тогтолцоогоор аймгийнхаа салбараас санхүүжин ажилладаг.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЧИГ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ, ХОЛБОО БАРИХ УТАС, ШУУДАНГИЙН ХАЯГ

Албан хаагчдын овог нэр

Албан тушаал

Ажлын чиг  үүрэг

Холбоо барих утас

Шуудангийн хаяг

1

Маналжав Мөнхбаяр

Сумын Засаг дарга

Сумын хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, харьяалах дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах, түүнчлэн сумын Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс гадна Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 59 дугаар зүйлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

88320506

m.munkhbayar@ov.gov.mn

2

Дашдорж Алтанцэцэг

Засаг даргын орлогч

Сумын эдийн засаг нийгэм, байгаль орчны хөгжлийн үйл ажиллагааны бодлого зохицуулалт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, Засаг даргад зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, мэдээлэх

99000511

d.altantsetseg@ov.gov.mn

3

Бавуу Гачмаа

Тамгын газрын дарга

Хууль тогтоомж , хөгжлийн бодлого, стратеги зорилт, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, хяналт тавих, орон нутгийн төрийн байгууллагуудыг үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулж, мэргэшил арга зүйгээр хангах, хүний нөөцийн бодлогыг  хэрэгжүүлэх ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах, Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагцц зарцуулах,тайлагнах, хяналт тавих

99066759

b.gachmaa@ov.gov.mn

4

Готовдорж Анхтөр

Санхүүгийн албаны дарга, сумын ерөнхий ня-бо

Сумын санхүүгийн албаны үндсэн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, санхүү эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн төлөв, төвсийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төсөл худалдан авах ажиллагаа, зээл тусламжийн хэрэгжилт орон нутгийн өмч хөрөнгө, төсвийн тодотголын төслийн боловсруулан хэлэлцүүлэх батлуулах, төсвийн гүйцэтгэлийн хэрэгжүүлэн тайлагнах, Монгол улсын хууль тогтоомж, Засгийн газар болон аймаг, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгуилтийг ханган ажиллах сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга, төсвийн менежерүүд бусад албан хаагчдыг мэдээллээр хангах,

99647698

g.ankhtur@ov.gov.mn

5

Гончигсүрэн Мөнхсаруул

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль тогтоомж бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавьж ажиллах, байгууллагын эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах, эрх зүйн туслалцаа үзүүлж, лавлагаа, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, байгууллагын дотоод зохион байгуулалт хариуцах, өргөдөл гомдол хүлээн авах, архив бичиг хэрэг хөтлөлтийн стандарт, заавар журмыг хэрэгжүүлэх, төрийн дээд одон медаль, салбарын шагнал, аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын шагнал, сумын шагналуудаар шагнагдах хүмүүсийн  материалыг хүлээн авч, Засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх холбогдох газарт хүргүүлэх, шагнал авсан хүмүүсийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

99599122

g.munkhsaruul@ov.gov.mn

6

Батбаатар Жаргалбаяр

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

Төсвийн байгууллагын төлбөр тооцоог холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд системд бүртгэж тайлагнах, санхүү төсвийн үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа, хууль эрх зүйн актыг судлан төсвийн байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн зөвөлгөө өгөх, аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайланг хүлээж авч, хяналт тавих, төсвийн ил тод нээлттэй байдлыг хангуулах, сумын статистик мэдээллийн нэгтгэлийг холбогдох тасаг, нэгж, албан тушаалтнаас ирүүлсэн мэдээнд үндэслэн Сангийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын хамтарсан тушаалын дагуу  боловсруулж, холбогдох байгууллагад хуулийн хугацаанд хүргүүлэх

99760104

b.jargalbayar@ov.gov.mn

7

Жаргал Энхмаа

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Нийгмийн салбарын талаарх хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэр, хөтөлбөрийгхэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, арга зүйгээр хангах, тайлагнах, боловсрол, соёл, ёпорт, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд,нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, хүн ам, гэр бүл,хүүхэд залуучууд, жендерийн тэгш байдлын асуудлаар хөтөлбөр, төсөл боловсруулах,төлөвлөх,зохицуулах,мэргжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх, хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах, суманд үйлт ажиллагаа явуулж байгаа нийгмийн салбарын байгууллагуудын ажлыг уялдуулах, арга зүйн удирдлагаар хангах, нийгмийн зорилтот бүлгүүд, хүн ам, өрхийн суурь судалгааг нарийвчлан гаргаж, тэдгээрт чиглэсэн үйл ажиллагааг орон нутгийн бодлого боловсруулахад тусгуулж, хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах

80912555

j.enkhmaa@ov.gov.mn

8

Ганболдын Солонго

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хүнс, худалдаа үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган, удирдан зохион байгуулах,хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулахад хяналт тавих, иргэн аж ахуйн нэгжид мэргэжлийн арга зүйн зөвөлгөө өгч, хамтран ажиллах, мөн иргэн аж ахуйн нэгж хоршоонд зөвөлгөө өгч хамтран ажиллах, орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг тооцох тайлагнах

99708053 88708053

g.solongo@ov.gov.mn

9

Энхболд Лувсанжамц-Оюундалай

Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Малын генетик нөөцийн тухай хууль,Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах, үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах, мал, түүний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд хяналт тавих, Монгол малын генийн санг хамгаалах, зохистой ашиглах, тоо нь цөөрч, удмын сан нь алдагдахад хүрч байгаа үүлдэр, омгийн цар хүрээг тэлэх, үйл ажиллагааг нь төлөвшүүлэх,малчид иргэдэд мал аж ахуй /МАА/-н үйлдвэрлэл, тэжээл бэлтгэл,малын тэжээллэгийн талаар мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх

88760971

luvsanjamtsoyundalai@ov.gov.mn

10

Баяраа Мөнхбаяр

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомж, аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг орон нутагт зохион байгуулах, биелэлтийг хангах, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах,байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглахад төр, иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан, арга зүй удирдлагаар хангаж ажиллах.

95134515 88136395

munkhbayar.b@ov.gov.

11

Дамдин Балжинням

Нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг үйл ажиллагааг өдөр тутам хөтлөн явуулах, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтанд хяналт тавьж түүний гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг хугацаанд үнэн зөв гаргаж тайлагнах, шилэн дансны тухай хуулийн  хэрэгжилтийг байгууллагын өмнө хариуцан зоиолн байгуулах

95887995

d.baljinnyam@ov.gov.mn

12

Даваасүрэн Баасандолгор

Архив бичиг хэргийн ажилтан

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуульд заасны дагуу архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг чанд мөрдөн ажиллаж , баримт бичгийн эргэлт эмх цэгц, соёлыг сайжруулан, иргэдэд архивын үйлчилгээ үзүүлэх, Тамгын газрын албан хаагчид болон төсвийн байгууллагын холбогдох ажилтануудыг албан хэрэг хөтлөлтийн асуудлаар мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

80464248

Baasandolgor.d@ov.gov.mn

13

Гэрэлт-Од Болортуяа

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, бодлогыг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжүүлэх, сурталчах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

89782666

Bolortuya.g@ndaatgal.mn

14

Гансүх Баярмаа

Улсын бүртгэгч

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр  иргэний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг баталгаажуулах, төрийн үйлчилгээг иргэн,  хуулийн этгээдэд түргэн шуурхай , хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй хүргэх, бүртгэлийн үнэн зөв ой санамжийг бүрдүүлэх

88708565 99305880

g.bayarmaa@ov.gov.mn

15

Сүхээ Түвшинцацрал

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль тогтоомж, бодлого, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

99826484 91111120

Tuvshintsatsral@ovorkhangai.hudulmur.halamj.gov.mn

16

Төмөрбаатар Насанжаргал

Татварын улсын байцаагч

Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, улс орон нутгийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өр барагдуулах, татвар төлөгчдөд сургалт сурталчилгаа хийх ажлыг зохион байгуулах

99019403

nasanjargal.t@ov.mta.gov.mn

17

Дашдондов Пүрэв

Цаг уурч

Цаг уур, орчны хяналт шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний хөтөлбөрийг бүрэн биелүүлэх, хэмжих хэрэгслийн хэвийн ажиллагааг хангах, шинэ техник, арга зүйг эзэмших, технологи мөрдөх, тайлан, материалд техник болон анхан шатны шүүмж шалгалт хийж баталгаажуулах, үнэн зөв мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цаг агаар, уур амьсгалын мэдээ, мэдээллээр орон нутагт үйлчлэх.

89136312

d.purev@ov.gov.mn

18

Эрдэнэбилэг Энхманлай

Мал эмнэлгийн улсын байцаагч , МЭТ-ийн дарга

Сумын нутаг дэвсгэрт салбарын бодлого, хууль тогтоосмж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, гэрээт малын эмчийн үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, мал, амьтны өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний технолог, хорио цээрийн арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих болон зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг холбогдох хуул тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх

92066127 99989295

e.enkhmanlai@ov.gov.mn

19

Батхуяг Сандагдорж

Тархвар зүйч

Сумын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах талаар төрөөс бармталж буй бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих, тархвар зүйн судалгаанд үндэслэн хариуцсан нутаг дэвсгэртээ халвдар, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх бэлэн байдлыг хангаж, идэвхитэй, идэвхигүй тандалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, малын вакцин, биобэлдмэлийн захиалга хийж, зарцуулалтын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу дээд шатны байгууллагад тайлагнах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх

8831074 992017720

 vet2017smile@gmail.com

20

Гомбодорж Пүрэвдорж

Аржаргалант 1-р багийн засаг дарга

Багийн  хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, харьяалах дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах, түүнчлэн багийн Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс гадна Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүнийудирдлагын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

88100389

g.purevdorj@ov.gov.mn

21

Энхболд Жагварал

Их боригдойн 2-р багийн засаг дарга

Багийн  хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, харьяалах дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах, түүнчлэн багийн Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс гадна Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

89122557

e.jagvaral@ov.gov.mn

22

Цэрэнхүү Төртогтох

Донгитын 3-р багийн засаг дарга

Багийн  хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, харьяалах дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах, түүнчлэн багийн Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс гадна Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

89892232

ts.turtogtokh@ov.gov.mn

23

Доржпалам Гэрэлсүрэн

Архөшөөтийн 4-р багийн засаг дарга

Багийн  хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, харьяалах дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах, түүнчлэн багийн Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс гадна Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

80012999 99047130

d.gerelsuren@ov.gov.mn

24

Батцэрэн Сандагдорж

Онгоны 5-р багийн засаг дарга

Багийн  хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, харьяалах дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах, түүнчлэн багийн Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс гадна Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

95051809

b.sandagdorj@ov.gov.mn

25

Долгормаа Даваадорж

Хэсгийн төлөөлөгч

 

91104748

Dolgormaa.davaadorj0129@gmail.com

26

Дорждагва Сайханбаяр

Цагдаа

 

99682999

 

27

Содномпил Даарийсүрэн

Нярав, үйлчлэгч

Байгууллагын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн бүртгэлийг зохих хууль тогтоомж, журмын дагуу хөтлөх, тайлагнах, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд шаардагдах материалыг бэлтгэх, захиалах, хуваарийн дагуу олгох ажлыг хариуцах, байгууллагын   дотоод, гадаад орчны цэвэрлэгээг тогтмол чанартай хийx

86604296

 

28

Цогзол Цогбадрах

Жолооч

ЗДТГ-ын үйлчилгээний машин техникийн бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллах нөхцлийг хангаж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хэвийн явуулах, байгууллагын сантехникийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах

88876402

 

29

Болдбаатар Мянганбаяр

Жолооч

ЗДТГ-ын үйлчилгээний машин техникийн бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллах нөхцлийг хангаж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хэвийн явуулах, байгууллагын сантехникийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах

88778837