card

Монгол улсын их хурлын сонгуулийг зохион байгуулах хэсгийн хороог байгуулав.