card

ТӨРИЙН АРХИВААС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХУРААХ ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ Энд дарж үзнэ үү.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРААС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХУРААХ ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ Энд дарж үзнэ үү.

НОТАРИАТЫН ХУРААМЖ