card

Төрийн архиваас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж буй нийтлэг үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалтыг Энд дарж үзнэ үү.

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсны хэмжээг Энд дарж үзнэ үү.

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж буй ажил үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалтыг Энд дарж үзнэ үү.