card

СУМДЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТУУД http://csc.gov.mn/s/48/633

Засаг даргын тамгын газарт байгаа сул орон тоог танилцуулж байна.

1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, малын үржил бүртгэл, бэлчээр, тэжээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, сум хөгжүүлэх сан, үндсэн чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн