card

Аймгийн ЗДТГ-ын 2023 оны төлөвлөгөө

Аймгийн засаг даргын тамгын газрын авилгын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт-Бүрд сум-2023 он

Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх https://www.iaac.mn/category/10?menu=83

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users /БҮРД СУМЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА .pdf

https://cdn.greensoft.mn ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХ АЛБАН ТУШААЛТАН pdf

https://cdn.greensoft.mn МӨНХБААТАРЫН ХАСУМ.pdf

БҮРД СУМЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГТАЙ ТЭНЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ОРОН НУТАГТ ХАМААРАХ ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БҮРД СУМ, БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

БҮРД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БҮРД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

БҮРД СУМЫН АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 09-НЫ ӨДРИЙН 1/713 ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Блокын гарчиг / html