Орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг танилцуулж байна.

3-р улирлын байдлаар орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөө 343,2%-иар биелэсэн байна.