БҮРД СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ 2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.