Нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа.

Нийтийн их цэвэрлэгээний тайлан

Сумын Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний А/64 дугаар тоот захирамжийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр айл өрх, албан газар, аж ахуйн нэгж байгууллагын 50 метр орчмын тайлбайг цэвэрлэн, 5 дугаар сарын 24-ний өдөр төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйлчилгээг 09:00-18:00 цагийн хооронд түр хугацаагаар зогсоож, нийтийн эзэмшлийн талбай, газруудыг хогыг цэвэрлэлээ. Хог цэвэрлэгээнд  158 иргэн , ЕБС-ийн 4-12 дугаар ангийн 212 сурагчид оролцон  24тн хог хаягдлыг цэвэрлэн сумын төвийн төвлөрсөн хогийн цэгт буулган шатааж устган их цэвэрлэгээг зохион байгуулж ажиллаа. 

Цэвэрлэгээний үеэр